Sobota, 20 lipca 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Len Lye

Len Lye to jeden z najbardziej ekscentrycznych i jeszcze do niedawna niedocenianych artystów XX wieku. Urodzony w robotniczej rodzinie w kolonialnej Nowej Zelandii Lye szybko zako?czy? edukacj? i odda? si? podró?owaniu po otaczaj?cych Now? Zelandi? dziewiczych wyspach po?udniowego Pacyfiku. "Prymitywna" kultura, sztuka i rytua?y, z którymi si? tam zetkn?? mia?y mie? du?y wp?yw na jego przysz?? twórczo??. M?odego Lena od dzieci?stwa fascynowa?y dwie rzeczy - sztuka i ruch, tote? gdy us?ysza? o europejskim moderni?mie a w szczególno?ci o manifestach futurystów, nie waha? si? podj?? trudu 9-tygodniowego rejsu do Europy.

więcej >>>

Filmy: Cosmic Ray (1961)

Cosmic Ray to brawurowy kola? b?yskawicznie zmieniaj?cych si? obrazów: fragmenty komiksów, ta?cz?ce dziewczyny, rozb?yski ?wiate?. To w?a?nie posta? ta?cz?cej dziewczyny – obna?onej, rozbieraj?cej si?, nagiej – jest lejtmotivem tego filmu. Pojawia si? ona raz po raz, zestawiona z obrazami ?o?nierzy, dzia? i ?mierci przedstawionej przy pomocy czaszki umieszczonej mi?dzy jej nogami. To zestawienie zrównuje seks z destrukcj?, ale ten kataklizm ma charakter orgazmiczny, niczym eksplozja sztucznych ogni, kosmiczny wielki wybuch równoznaczny z ko?cem ?wiata. Tytu? tej pracy nawi?zuje rzecz jasna równie? do twórczo?ci Raya Charlesa, mocnej i witalnej, odwo?uj?cej si? do podstawowych, zwierz?cych instynktów, któr? Conner „przek?ada” niejako na j?zyk filmu. Ale je?li to w?a?nie jest tre?ci? tego filmu – ?e naszymi dzia?aniami steruje zwierz? ukryte w cz?owieku – film ten jako ca?o?? nie ma charakteru oskar?enia ludzko?ci, a raczej stwierdzenia faktu”.

więcej >>>

Tekst: Kino eksperymentalne - kilka uwag.

Film kojarzony jest dzi? g?ównie dwoma wykszta?conymi typami - fabu?? i dokumentem. Film fabularny wytworzy? w okresie mi?dzywojennym swój tzw. styl zerowy, zestaw podstawowych regu? filmowania oraz monta?u, które rozpoznawalne s? przez wszystkich cz?onków cywilizowanego ?wiata, maj?cych kontakt z kinem czy telewizj?. Jakiekolwiek odst?pstwa od tego stylu uznawane s? za je?eli nie b??dy, to dziwactwa i s? dla przeci?tnego widza, przyzwyczajonego do ksi??kowej fabu?y i klasycznych regu? monta?u, bardzo trudne w odbiorze.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy